Entreprenader

Vi bygger skolor, bostäder, kontor, butiker, industrilokaler samt lokaler för vård och omsorg åt både privata, kommunala och statliga beställare. 

ByggTema erbjuder en väl fungerande byggprocess med hög kvalitet i utförandet, hög säkerhet och god planering. Vi vet vilka lösningar och byggmetoder som fungerar bra. Det är erfarenheter som vi tar med oss i planeringen inför varje nytt projekt.

Vi gillar Partnering 

ByggTema Partnering är en strukturerad samverkansform där vi tillsammans löser ett byggprojekt, i öppen dialog och med projektets bästa i fokus. Vår modell bygger på ett workshopbaserat arbetssätt där vi tar till vara allas kompetenser och där det råder full öppenhet mellan alla inblandade parter. Vi bildar en gemensam organisation med gemensamma mål och gemensam budget. På ByggTema har vi lång erfarenhet av partnering bland annat har vi uppfört sju större skolprojekt med partnering som samverkansform. Vi är certifierade med ISO 44001 – affärsrelationer i samverkan.

Fördelar

  • Effektivare byggprocess, ger bättre lönsamhet
  • Alla medarbetares kompetens tas tillvara
  • Fokus på projektnytta och ekonomi
  • Budget och tidplan hålls
  • Risker hanteras bättre
  • Högre kvalitet i alla led
  • Effektivare kommunikation
  • Trivsel och gemenskap stärks