Torget Novahuset, Örebro universitet

När ByggTema fick i uppdrag att bygga Novahuset för Handelshögskolan vid Örebro Universitet ingick också uppdraget att färdigställa utemiljön kring huset med torg, parkeringsplatser och grönytor.

Det cirka 1.000 kvm stora torget består av betong och gjutningen gjordes på plats. För att den stora betongytan inte skulle spricka sågades den upp i ett mycket speciellt mönster. På så sätt fick man en intressant torgyta och ett sätt att ta hand om dagvatten. Gångvägar och parkeringsytor sattes med plattor. Nivåskillnaden löstes med en stor rundad trappa som ramar in torget likt en amfiteater. Trappan krävde specialkunskaper inom utsättning, formning, armering och gjutning. Ett antal stora björkar planterades också för att ge skugga och grönska på torget.

Prisat torg

Novahuset med dess torg tilldelades Örebro kommuns byggnadspris 2015, motiveringen löd: ”Platsens olika nivåer har skickligt utnyttjats för att skapa spännande rumssamband. Golvet i byggnaden är tänkt att fortsätta på torget för att lösa upp gränsen mellan ute och inne. Arkitekten har fångat upp formerna på fönstren hos områdets olika byggnader och använt dem i den nya byggnadens fasadkomposition. Byggnaden har hanterats med arkitektonisk och byggteknisk precision tack vare arkitekternas, byggherrens och entreprenörens höga ambitionsnivå och Universitetets högt ställda krav.”