Olaus Petriskolan F-9, Örebro

Olaus Petriskolan som är en F-9 skola på norr i Örebro var i behov av upprustning. Uppdraget att totalrenovera och bygga om skolan utifrån beställarens vision om miljöer värdiga våra barn, gick till ByggTema. Med vår långa erfarenhet av skolprojekt blev vi extra stolta över att kunna bidra till Olaus Petriskolans utveckling.

Projektet innebar totalrenovering och ombyggnation av skolans idrottshall, omklädningsrum, storkök, matsal och delar av skolbyggnaden. Golv, tak och innerväggar har rustats upp och samtliga fönster och dörrar på matsal och idrottshall har bytts till säkrare och mer energieffektiva alternativ. De stora och tunga fönstren medförde en krävande installation där vi fick lägga ett provisoriskt golv för att klara lyften. Storköket och matsalen, som rymmer 170 elever, rustades för att vara säkert, effektivt och hygieniskt. 

Dessutom utförde vi utvändiga markarbeten där vi bytt alla markledningar såsom dräneringsrör, avloppsledningar, spill- och dagvattenledningar. 

Beställaren Futurum satte upp höga krav för barnens miljö, vilket innebar att vi utöver ombyggnad och renovering även förbättrat akustiken, ventilation, belysning och värmesystem. Allt med målet att anpassa skolbyggnaden för barnens och verksamhetens bästa. Även estetiska och konsthistoriska värden togs tillvara, bl a vid utformningen av stora trappa till matsalen.

Projektet har också haft höga miljökrav – material och kemikalier har registrerats och kontrollerats i SundaHus för att säkerställa ambitionen om Miljöbyggnad Silver.

Vid etablering på en skola där det samtidigt pågår verksamhet ställs stora krav på säkerhet och planering för att skolverksamheten ska påverkas så lite som möjligt. Bland annat togs en trafikplan fram där vi styrde byggtrafiken till vissa gator och tider, för att öka säkerheten och minimerar störningar för skolan.

Projektet genomfördes med partnering som samverkansform, vilket gjorde att kommunikationen och samarbetet fungerade optimalt. Tydliga ansvarsområden, ett strukturerat arbetesätt med planering av moment, inköp, personalresurser, logistik och leveranser bidrog till ett lyckat resultat där tidplanen höll och en hög kvalitet levererades. 

Speciellt i projektet

  • Samverkan med tydlig gemensam målbild
  • Anpassning till pågående verksamhet
  • Funktionsoptimering
  • Byggt enligt kraven i Miljöbyggnad Silver
  • Verksamhetens behov i fokus
  • Socialt hänsynstagande