Navets skola, Örebro

Navets skola har genomgått en omfattande totalrenovering för att nå standarden av en nybyggd skola – helt i linje med Futurums vision om lokaler värdiga våra barn. Projektet har genomförts i etapper parallellt med pågående verksamhet och i nära samarbete med de slutliga användarna.

Navets skolan består av 4 huskroppar i 1-2 plan som är förbundna med förbindelsegångar. Alla lokalerna har anpassats efter verksamhetens behov – lärosalar och aktivitetsytor har anpassats till nya funktioner och åldersgrupper. Bland annat har undervisningssalen för hemkunskap flyttats inom skolan. Totalt har ca 4 300 kvm lokaler berörts av ombyggnaden.

Projektet har genomgående innefattat avancerade markarbeten i anslutning till pågående verksamhet och skolgården har anlagts för aktiva och trivsamma raster. 

I samband med ombyggnaden förseddes hus E och F med dagvattensystem och fastigheten dräneras om. Delar av avloppssystemet byttes ut under ett av husen, vilket krävde omfattande planering och ingrävning utifrån sidan. Hela ventilationssystemet uppgraderas hela och anpassades till dagens krav beträffande luftmängder och personbelastning.

Tydlig kommunikation, bra samarbete och effektivt nyttjande av allas kompetenser var viktiga faktorer för projektet. Erfarenhetsåterföring mellan etapperna bidrog även till ett effektivt och kvalitativt projekt. På så sätt hölls tidplanen, ekonomin och de höga kraven gällande kvalitet, miljö och utformning.

En gedigen planering, engagemang och fokus på den kvarvarande verksamhetens funktion i kombination med byggprojektet har varit viktiga parametrar för projektets lyckade utfall. 

Speciellt i projektet
• Anpassning till kvarvarande verksamhet
• Avancerade markarbeten i anslutning till pågående verksamhet
• Höga krav på funktion och miljö
• Flytt av lärosalar för hemkunskap