Partnering bidrar till effektivare byggprocess, lägre kostnader, högre kvalitet i alla led och kortare byggtid.

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där beställaren, byggföretaget, installatörer, konstruktörer och andra nyckelaktörer gemensamt löser ett byggprojekt. Tillsammans bildar man ett team som träffas kontinuerligt under hela byggprocessen – alla spelar med öppna kort och allas yrkeskunskaper tas till vara. De olika aktörerna använder sina resurser effektivt med största möjliga kundnytta som fokus. Traditionella motparter i projektet blir samarbetspartner med total öppenhet inför varandra.

Mer info – ladda ned broschyren!

Fyra steg till trygga, säkra och lönsamma byggprojekt

FÖRFRÅGAN

Tillsammans med beställaren skickar ByggTema ut anbudshandlingar till ett antal utvalda installatörer som bland annat får redovisa timpris, arvode, kompetens, kapacitet samt vilka erfarenheter de har av partnering. Även ByggTema redovisar dessa uppgifter till beställaren.

ByggTema och beställaren går igenom anbuden och väljer ut de företag som motsvarar kraven och som är de bästa samarbetsparterna för projektet. Teamet tas ut!

Därefter tecknar beställaren, ByggTema samt installationsföretagen en avsiktsförklaring där den ekonomiska ramen för projektet fastslås. Den innehåller även tydliga incitament som bidrar till att tider, kostnader och kvalitet hålls inom de överenskomna ramarna.

PROJEKTERING

Projektet startar. Ett öppet samarbete sker mellan beställaren, de som ska använda lokalerna, installatörer, konstruktörer och ByggTema. Här utväxlas åsikter, kunnande och visioner i en konstruktiv anda. Med i dialogen finns också projektets ekonomi, så att teamet med ett öppet och successivt kalkylarbete kan säkerställa att projektets utformning hela tiden förblir relaterad till den ekonomiska ramen.

Samarbetet resulterar i ett konkret projektförslag och en riktkostnad. Om riktkostnaden är lika med eller understiger den ekonomiska ramen skrivs bindande kontrakt med parterna. Överstiger riktkostnaden den ekonomiska ramen söker parterna förändringar i syfte att sänka kostnaderna, alternativt justeras den övre gränsen. Om det inte går finns det bestämmelser i avtalet som gör det möjligt att avbryta samarbetet vid denna tidpunkt.

PRODUKTION / INKÖP

Ofta börjar själva byggproduktionen samtidigt med detaljprojekteringen, vilket sparar tid. Beställaren, arkitekten, konstruktörer och ByggTema har hela tiden en nära dialog där verksamhetens behov och krav avvägs mot projektets ekonomi.

Teamet följer upp ekonomi, kvalitet och tidplan kontinuerligt på byggmöten. Tillsammans tittar man på var effektiviseringar kan göras i form av smartare konstruktion, val av material eller effektivare utförande.

Hantverkarna på bygget har produktionsmöten där man tar upp hur olika yrkesgrupper kan samverka effektivt, praktiska lösningar på problem som uppstår, avfallshantering, säkerhet med mera. Alla som är inblandade i produktionen samarbetar för projektets bästa!

ÖVERLÄMNING

I byggets slutskede görs löpande besiktningar. Dessa känns mer som avstämningar av tidigare redovisade och överlämnade egenkontroller, än som en traditionell slutbesiktning. Det innebär dock inte på något sätt att det juridiska ansvaret åsidosätts. Garantitiden startar som vanligt då alla väsentliga anmärkningar är åtgärdade.

Vid leveransen utvärderar teamet samarbetet och drar lärdom inför kommande projekt.

Har alla på grund av gott samarbete sänkt kostnaderna i projektet så att totalkostnaden understiger riktkostnaden, får alla del av överskottet via sina incitamentsavtal. Beställaren är dock alltid den största vinnaren!