Våra policys

Kvalitetspolicy

ByggTemagruppen ska vid varje åtagande beakta och tillgodose kunders behov och förväntningar. Vi levererar resultat med hög kvalitet och enligt överenskommen tidplan. Målsättningen är att våra kunder alltid ska vara nöjda med vårt arbetssätt och resultatet det ger samt känna stort förtroende i samarbetet med alla delar av vår verksamhet.

Arbetsprocesser utformas så att kvalitet främjas och att medvetna åtgärder kan göras till de risker och möjligheter som kartläggs samt bedöms i vår verksamhet. Kvalitetsarbetet är en naturlig del och vi arbetar med kvalitetsfrågor på ett aktivt, strukturerat och målinriktat sätt.

ByggTemagruppen ska vara delaktig i att bidra till goda normer och värderingar gällande kvalitet inom vårt verksamhetsområde. Det är en grundläggande självklarhet att följa de lagar, regelverk och andra krav som är aktuella för verksamheten.

Ett aktivt förbättringsfrämjande arbete och strukturerad hantering av mål och måluppföljning, ger ett verksamhetsanpassat kvalitetsarbete under ständig utveckling och förbättring. Genom att följa upp och utvärdera våra arbetsresultat skapar vi förutsättningar för att optimera våra processer och arbetssätt.

Rätt kompetens, resurser och metoder samt en organisation som samarbetar målinriktat och strukturerat är nyckelfaktorer för god kvalitet. ByggTemagruppen arbetar aktivt med att ge förutsättningar till och implementera dessa faktorer i verksamheten.

Alla medarbetare ska känna personligt ansvar och engagemang för kvaliteten och förbättringsarbetet samt förstå betydelsen av det egna bidraget till kvaliteten och kundernas uppfattning om vår verksamhet. Tillsammans bygger vi vår verksamhet och gör ByggTemagruppen till en attraktiv samarbetspartner och leverantör.

Miljöpolicy

ByggTemagruppens grundläggande ambition är att aktivt, strukturerat och målinriktat arbeta med miljöfrågor i alla led av verksamheten. Vi integrerar miljöarbetet på ett naturligt sätt, med syfte att främja ett hållbart byggande och miljötänkande.

Vi ska vara delaktiga i att bidra till goda normer och värderingar inom vårt verksamhetsområde och förhålla oss väl till krav och behov som våra intressenter har. Att följa gällande lagar, föreskrifter och regelverk är en självklar grund i verksamheten.

ByggTemagruppen använder material, metoder och resurser på ett ansvarsfullt sätt med målsättningen att minska negativ påverkan och öka positiv påverkan på miljön. Leverantörer och samarbetspartners med sund och miljömedveten verksamhet prioriteras. Vi uppmuntrar våra samarbetspartners till att gemensamt skapa goda förutsättningar för ett väl fungerande och medvetet miljöarbete.

Vi kartlägger, bedömer samt hanterar risker och möjligheter, för att både förebyggande och under pågående verksamhet ha ett medvetet miljöarbete och bidra till ett hållbart samhälle med naturliga kretslopp.

Ett aktivt förbättringsfrämjande arbete och strukturerad hantering av mål och måluppföljning ger verksamhetsanpassning och ständig utveckling. Återkommande uppföljning av våra resultat och utfall från arbetssätt och vidtagna åtgärder ger möjlighet att optimera våra processer.

ByggTemagruppen uppmuntrar sina medarbetare till engagemang och ansvarstagande för miljö och hälsa i det dagliga arbetet. Vi skapar förutsättningar för att hela organisationens deltar i miljöarbetet samt för att ta tillvara de idéer, förbättringsmöjligheter och kunskaper som det medför.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön hos ByggTemagruppen ska vara säker och hälsosam. Vi arbetar med arbetsmiljöfrågor i alla led av verksamheten på ett aktivt, strukturerat och målinriktat sätt. Vi analyserar och bedömer arbetssituationen, fattar beslut samt utformar arbetsförhållandena  på så sätt att skador, risker och ohälsa kan undvikas och förebyggas.

På våra arbetsplatser råder nolltolerans mot mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling. Vi vidtar medvetet och ansvarsfullt åtgärder i de fall våra förebyggande åtgärder inte skulle vara tillräckliga. ByggTemagruppen som arbetsplats ska förknippas med trivsel, öppenhet, jämställdhet, ansvarstagande och säkerhet samt respekt för varandra och det arbete vi utför.

Vi kartlägger, bedömer samt hanterar risker och möjligheter, för att både förebyggande och under pågående verksamhet vidta åtgärder samt eliminera faror. Vanliga och generella risker finns sammanställda med tillhörande åtgärder, där båda delarna utvärderas och anpassas i respektive projekt och arbetssituation. Eventuella avvikelser och olyckor som, trots vidtagna åtgärder, eventuellt sker utreds, åtgärdas och följs upp.

Förutsättningar ges för att få information om de risker som finns och om åtgärder för att minimera dessa. Alla medarbetare ska vara medvetna om den egna arbetsmiljösituationen och ha den kompetens som krävs för att hantera arbetet på ett säkert och arbetsmiljöfrämjande sätt.

ByggTemagruppen ska vara delaktig i att aktivt bidra till goda normer och värderingar gällande arbetsmiljö inom vårt verksamhetsområde. Att följa gällande lagar, föreskrifter och andra relevanta krav är en självklar grund i verksamheten.

Alla medarbetare bidrar till och deltar i arbetsmiljöarbetet. Det är varje medarbetares angelägenhet att informera om de förbättringsmöjligheter och risker som ses i den egna arbetssituationen. Systematiskt och gemensamt optimerar vi, i samråd med varandra, vår arbetsmiljö både vid förändring och löpande verksamhet.

Ett aktivt förbättringsfrämjande arbete, strukturerad hantering av mål och måluppföljning ger ett verksamhetsanpassat arbetsmiljöarbete under ständig utveckling.

CSR (Corporate social responsibility)-policy

ByggTemagruppen baserar sitt verksamhetserbjudande på långsiktigt hållbara lösningar i ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Att aktivt nyttja vår möjlighet att bidra till samhället både via vår pågående verksamhet och genom det utfall den ger, är en naturlig del av vårt affärsskapande. Vi tar ansvar för de delar vi kan påverka och vill även positivt inspirera andra att arbeta ett hållbart och attraktivt samhälle.

God affärsetik och moral anser vi är en grundförutsättning, för att på ett uppriktigt och professionellt sätt bidra till ett fungerande affärsskapande och rättvisa branschvillkor. ByggTemagruppen påverkar och efterlever krav och förväntningar hos våra intressenter för att skapa sunda affärsetiska förutsättningar. Bedrägeri, mutor korruption och andra otillåtna åtgärder som på något sätt missgynnar en fri och sund marknad accepteras inte i vår verksamhet eller samarbeten.

Vår verksamhet påverkar uppbygganden av ett hållbart framtida och nutida samhälle. Att göra medvetna val för en bättre miljö är ett grundläggande ansvar. Via våra ISO certifieringar 14001 och 9001 säkerställer vi att våra processer och arbetssätt är optimerade för att generera såväl kvalitativa som miljömedvetna lösningar. Vi förbättrar och utvecklar ständigt våra kompetenser och processer för att säkerställa att vårt arbete är optimerat och i framkant inom branschen.

Mångfald är en självklar förutsättning för samhällsutveckling och innovation. Olika perspektiv och idéer skapar inspirerande och engagerade arbetsplatser där vi hittar nya kreativa lösningar. ByggTemagruppen värderar sina medarbetare och arbetsmiljön högt och vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi skapar förutsättningar för alla medarbetare att bidra med sina erfarenheter samt utveckla både sig själva, företaget och sin omvärld. Arbetsklimatet präglas av trivsel, öppenhet, jämställdhet, ansvarstagande och säkerhet samt respekt för varandra och omvärlden.   

ByggTemagruppen vill skapa ett tryggare och säkrare samhälle, starkare gemenskap och framtidstro. Vi engagerar oss i och donerar till lokala men även globala samhällsförbättrande projekt. Våra fokusområden är mångfald, säkerhet och trygghet, kunskap, miljö samt hälsa, livskvalitet och gemenskap. Vi arbetar aktivt med att se nya möjligheter att bidra. Att gynna och engagera oss i våra lokala idrottsverksamheter är ytterligare ett steg i att skapa ett aktivt och sysselsatt samhälle med god gemenskap.

Vårt mål är att genom ett medvetet, ansvarsfullt och lönsamt affärsskapande bidra till ett hållbart och trivsamt samhälle, såväl nu som i framtiden.

Integritetspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
ByggTema behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har andra legitima skäl, t ex som mötesdeltagare i protokoll, deltagarlistor i projekt att marknadsföra oss mot besökare på vår webbplats och på sociala medier. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
ByggTema värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Dina uppgifter lagras i Sverige.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster, dokumenthantering i projekt eller hjälp med marknadsföring. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter för att uppfylla skälet för samarbetet. Vi säkerställer att våra samarbetspartner endast använder uppgifterna för det avsedda ärendet.

ByggTema kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media och kontakt per telefon eller mail.

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi välja att samla in information om:

Förnamn, efternamn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Företag/organisation
Din yrkesroll
Personnummer (anställda hos ByggTema)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning t ex sparas minst sju år eller enligt gällande lagstiftning.

Specialuppgifter som endast är av intresse för ett visst tillfälle eller behövs av säkerhetsskäl för individen, ex specialkost, raderas efter det att uppgiften fyllt medgivet ändamål för individen.

Tillgång till personuppgifterna
Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att ta tillbaka ditt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade.

Kontakta oss så hjälper vi dig. Ange GDPR i ämnesraden på mailet.
Personuppgiftsansvarig är ByggTema i Örebro AB, 556568-8560