Hållbarhet en självklarhet

ByggTema vill bidra till ett samhälle där vi tar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Vi tror på samarbete och att vi tillsammans med våra beställare och leverantörer når större effekt. Vi arbetar varje dag för att vår mission ”En bra vardag för alla – att arbeta, leva och utvecklas i” ska förverkligas. 

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i ledningssystemen som är certifierade inom ISO 45001, ISO 9001 och ISO 14001 samt i våra policys för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, CSR och Integritet. Detta leder till tydliga processer, mål och kontinuerlig utveckling.

Ekonomiskt ansvar 

Våra affärsmässiga mål grundas i långsiktig stabilitet och lönsamhet, men detta får aldrig ske på bekostnad av miljö och människor. Vi arbetar utifrån god affärsetik och sköter våra finansiella åtaganden och uppgörelser med beställare, underleverantörer, långivare och medarbetare.

Miljöansvar

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel – från planering, projektering och byggskede via förvaltning, ombyggnad och rivning. Vi arbetar systematiskt och målinriktat med att minska vår miljöpåverkan, till exempel:

Material Vi använder Byggvarubedömningen och Sunda Hus för medvetna materialval. 
Transporter Välplanerad logistik och miljöklassade fordon och maskiner.
Energi Förnyelsebar energi, grön el, i alla våra projekt. 
Avfall Sorteras, återbrukas och återvinns i nya kretslopp. 
Kompetens Att medverka till miljöcertifierade byggnader samt ett integrerat miljöperspektiv.

Socialt ansvar

Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen och ha medarbetare som är nöjda med sin arbetsplats. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö och anställning, där vi månar om våra medarbetares hälsa och personliga utveckling. Våra arbetsplatser präglas av öppenhet, jämnställdhet och mångfald. Genom praktik och lärlingsplatser säkrar vi byggbranschens framtid och integration. Vidare bidrar vi till ett bättre samhälle genom att stödja projekt som ger människor möjlighet att utvecklas och vi vurmar särskilt för barnens trygghet och utveckling.

Etiskt ansvar

Vi värnar om en sund och ärlig byggbransch. Bra arbetsförhållanden, pålitlighet och professionalitet hos alla aktörer i byggprocessen är en förutsättning för detta. Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och följer branschens regler i alla projekt.  Vi är Lupin-certifierade för försäkringsskadearbeten och har våtrumscertifikat och behörig enligt BBV:s regler.

Mustaschkampen

Skolpraktik & lärlingsplatser

Förnyelsebar el

Vuxenpraktik

Örebro renare parker

Skolprojekt i nepal

Tryggare utflykter