Integritetspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
ByggTema behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har andra legitima skäl, t ex för att marknadsföra oss mot besökare på vår webbplats och på sociala medier. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
ByggTema värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Dina uppgifter lagras i Sverige.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälp med marknadsföring. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter.

Byggtema kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media och kontakt per telefon eller mail.

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi välja att samla in information om:

Förnamn, efternamn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Företag/organisation
Din yrkesroll
Personnummer (anställda hos ByggTema)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning t ex sparas minst sju år medan uppgifter om specialkost raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat.

Tillgång till personuppgifterna
Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att ta tillbaka ditt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade.

Kontakta oss så hjälper vi dig: info@hemsida.eu

Ange GDPR i ämnesraden på mailet.

Personuppgiftsansvarig är ByggTema i Örebro AB, 556568-8560